Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola Šumiac
Adresa školyKráľovohoľská cesta 413/2, 976 71 Šumiac
Telefón+421/486181315
E-mailskolasumiac@gmail.com
WWW stránkazssumiac.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
Riaditeľ Mgr. Miroslava Hrabovská   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 156

Počet tried: 11

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried21121111111
počet žiakov251616221116171814155
z toho ŠVVP 42103431532
z toho v ŠKD8        8

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCZMDEJDSIDACENVEVFNGFGEOHVHPDCHINV
prvá A           1   
prvá B           1,38   
druhá A           1,47   
tretia A1,93          1  1,29
štvrá A2,09          1  1,18
štvrtá B            1,43   
piata A3,333,78 3,44    2,11 3,221,75   
šiesta A2,912,83 2,92    1,83,462,851,13   
siedma A32,56 2,69     3,252,811 2,5 
ôsma A2,812,35 2,18    1,822,822,352 2,81 
deviata A2,572,31 2,54    1,433,462,541,67 2,46 

TriedaINFMMLIMLZNVNJONOVPJHPVPVCPRHPZBPZGP
prvá A 2,09             
prvá B 3,13             
druhá A 2,67        2    
tretia A 2,27        1,2    
štvrá A 2,17        1    
štvrtá B  2,43        1    
piata A2,333        2,67    
šiesta A2,072,86    2,38   3    
siedma A13,06   2,251,5   1,331,5   
ôsma A12,94   2,51,59   3    
deviata A22,92   2,861,77   2    

TriedaPPrRMPRGMRVKSJLSpSVPTchvTCHTaŠVTEVTDAVUCVTS
prvá A 1,55   2,181    1   
prvá B 2   3,131    1   
druhá A 2,08 32,52,931,56    1,47 2,33 
tretia A1,29    2,331    1 2 
štvrá A1,64    1,921,25    1 3 
štvrtá B    222,141,86    1,29 2 
piata A     3,332,42  1,891,5    
šiesta A   2331,56  2,311,88  3 
siedma A   232,941,12  11,24  2 
ôsma A     2,881,291,47 1,471,29    
deviata A     31,142,17 1,571,92    

TriedaVlVUMVTVVVVRGZZBAZZMR
prvá A   1    
prvá B   1    
druhá A   1,6    
tretia A1,29  1,2    
štvrá A1,36  1    
štvrtá B 1,25  1,43    
piata A2,33  1,75    
šiesta A2  1,81    
siedma A   1,12    
ôsma A 1 2    
deviata A 1,29 2    

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
prvá A171502
prvá B8710
druhá A161501
tretia A161600
štvrá A121200
štvrtá B 9702
piata A12930
šiesta A161510
siedma A171700
ôsma A151500
deviata A151302

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
prvá A172184198,552115192,27696,27
prvá B81046130,751046130,7500,00
druhá A163291219,402833188,8745830,53
tretia A162379158,602344156,27352,33
štvrá A121707142,251625135,42826,83
štvrtá B 91133161,86908129,7122532,14
piata A123473289,423022251,8345137,58
šiesta A163784236,503459216,1932520,31
siedma A172992176,002843167,241498,76
ôsma A152863190,872586172,4027718,47
deviata A153379241,703137224,5024217,20

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku21121111111
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Angličtina hrou8 Mgr. Katarína Felejová
Bioklub8 Mgr. Janka Schvarzbacherová
Čítame si v knižnici8 Mgr. Miroslava Hrabovská
Domov a práca 8 Ing. Romana Baranová
Hravá matematika7 Ing. Viera Pletková
Krúžok pohybových aktivít 9 Ing. Tatiana Kamzíková
Počítače hravo a zábavne16 Mgr. Renáta Jókaiová
Počítačový 1. stupeň15 Mgr. Monika Riapošová
Poznaj a chráň 10 Mgr. Anna Svoreňová
Praktické dievča 7 Mgr. Anna Svoreňová
Rozcivčme si rúčky a jazýček8 Mgr. Ľubomíra Pohančaníková
Spoločenské hry 15 Mgr. Janka Schvarzbacherová
Strom života10 Ing. Romana Baranová
Súčasný folklór8 Mgr. Renáta Jókaiová
Súčasný folklór I,7 Mgr. Renáta Jókaiová
Šikovníček7 Ing. Viera Pletková
ŠKD9 Mgr. Svetlana Zelenčíková
Športové hry12 Ing. Tatiana Kamzíková
Športovo-relaxačný I.8 Mgr. Miroslava Hrabovská
Športovo-relaxačný II.5 Mgr. Miroslava Hrabovská
Športovo-turistický13 Anna Károlyová
Tanečno-spevácky 9 Mgr. Alena Ľapinová
Tvorivé čítanie12 Mgr. Alena Ľapinová
Tvorivé spracovanie materiálu 0 Mgr. Gabriela Malecká
Varíme a pečieme10 Mgr. Monika Riapošová
Z každého rožku trošku 9 Mgr. Gabriela Malecká

Záver

Vypracoval: Mgr. Miroslava Hrabovská

V Šumiaci, 16. júla 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Šumiac
    Kráľovohoľská 413, 976 71 Šumiac
  • +421 x 486181315
    +421 911363626

Fotogaléria