Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola Šumiac
Adresa školyKráľovohoľská cesta 413/2, 976 71 Šumiac
Telefón+421/486181315
E-mailskolasumiac@gmail.com
WWW stránkazssumiac.edupage.org
ZriaďovateľObec Šumiac

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
Riaditeľ Mgr. Miroslava Hrabovská   
ZRŠMgr. Renáta Jókaiová   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Ľubomíra Pohančaníková 
pedagogickí zamestnanciMgr. Anna Svoreňová 
 Mgr. Alena Ľapinová 
   
   
   
zástupcovia rodičovMária Kamzíková 
 Marta Čupková 
 Denisa Pokošová 
   
zástupca zriaďovateľaAlžbeta Birková 
 Miroslav Pokoš 
 Helena Magurová 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZMgr. Alena Ľapinovápredmety 1.-4. ročníka 
PK Prírodovedných predmetovMgr. Janka SchvarzbacherováMAT, INF, BIO, FYZ, GEO 
PK Spoločenskovedných predmetovIng. Tatiana KamzíkováSJL, ANJ, NEJ, OBN, ETV, NBG 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 156

Počet tried: 11

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried21121111111
počet žiakov261616221116171814156
z toho ŠVVP 42103431532
z toho v ŠKD205       25

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: 18

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: 22

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 10

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

Školskú dochádzku ukončilo 15 žiakov 9. ročníka, 2 žiačkyi 8. ročníka, z toho povinnú školskú dochádzku ukončilo 11 žiakov a 6 si dopĺňajú povinnú školskú dochádzku na stredných školách

 1. ročník     Spolu
Počet žiakov18 žiakov      

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 GYM 8.rSOŠSOUSpolu
prihlásení2428
prijatí2428
% úspešnosti100100100100

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCZMDEJDSIDACENVEVFNGFGEOHVHPDCHINV
prvá A           1   
prvá B           1,38   
druhá A           1,47   
tretia A1,93          1  1,29
štvrá A2,09          1  1,18
štvrtá B            1,43   
piata A3,333,78 3,44    2,11 3,221,75   
šiesta A2,912,83 2,92    1,83,462,851,13   
siedma A32,56 2,69     3,252,811 2,5 
ôsma A2,812,35 2,18    1,822,822,352 2,81 
deviata A2,572,31 2,54    1,433,462,541,67 2,46 

TriedaINFMMLIMLZNVNJONOVPJHPVPVCPRHPZBPZGP
prvá A 2,09             
prvá B 3,13             
druhá A 2,67        2    
tretia A 2,27        1,2    
štvrá A 2,17        1    
štvrtá B  2,43        1    
piata A2,333        2,67    
šiesta A2,072,86    2,38   3    
siedma A13,06   2,251,5   1,331,5   
ôsma A12,94   2,51,59   3    
deviata A22,92   2,861,77   2    

TriedaPPrRMPRGMRVKSJLSpSVPTchvTCHTaŠVTEVTDAVUCVTS
prvá A 1,55   2,181    1   
prvá B 2   3,131    1   
druhá A 2,08 32,52,931,56    1,47 2,33 
tretia A1,29    2,331    1 2 
štvrá A1,64    1,921,25    1 3 
štvrtá B    222,141,86    1,29 2 
piata A     3,332,42  1,891,5    
šiesta A   2331,56  2,311,88  3 
siedma A   232,941,12  11,24  2 
ôsma A     2,881,291,47 1,471,29    
deviata A     31,142,17 1,571,92    

TriedaVlVUMVTVVVVRGZZBAZZMR
prvá A   1    
prvá B   1    
druhá A   1,6    
tretia A1,29  1,2    
štvrá A1,36  1    
štvrtá B 1,25  1,43    
piata A2,33  1,75    
šiesta A2  1,81    
siedma A   1,12    
ôsma A 1 2    
deviata A 1,29 2    

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
prvá A171502
prvá B8710
druhá A161501
tretia A161600
štvrá A121200
štvrtá B 9702
piata A12930
šiesta A161510
siedma A171700
ôsma A151500
deviata A151302

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
prvá A172184198,552115192,27696,27
prvá B81046130,751046130,7500,00
druhá A163291219,402833188,8745830,53
tretia A162379158,602344156,27352,33
štvrá A121707142,251625135,42826,83
štvrtá B 91133161,86908129,7122532,14
piata A123473289,423022251,8345137,58
šiesta A163784236,503459216,1932520,31
siedma A172992176,002843167,241498,76
ôsma A152863190,872586172,4027718,47
deviata A153379241,703137224,5024217,20

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovúspešnosť
Testovanie9 SJL858
Testovanie9 MAT842
Testovanie5 SJL735
Testovanie5 MAT727

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku1111111119
špeciálna trieda   1     1
špecializovaná trieda1        1

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka0  
Prvého ročníka1  
Bežných tried8  
Špeciálnych tried1  
Špecializovaná1  
Spolu11  

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

V školskom roku 2017/2018 v našej škole pracovalo 23 zamestnancov.

Vedenie školy:

Riaditeľka školy: Mgr. Miroslava Hrabovská (slovenský jazyk, občianska náuka)

Zástupkyňa riaditeľky ZŠ: Mgr. Renáta Jókaiová (matematika, pedagogika voľného času)

Učitelia na 1. stupni:

Mgr. Alena Ľapinová (1.-4-roč.)

Mgr. Monika Riapošová (1.-4-roč.)

Mgr. Gabriela Malecká (1.-4-roč., špeciálna pedagogika)

Mgr. Anna Svoreňová (1.-4. roč.)

Mgr. Ing. Viera Pletková (špeciálna pedagogika)

Mgr. Ľubomíra Pohančaníková (pedagogika voľného času, vychovávateľstvo)

Učitelia na 2. stupni:

Mgr. Janka Schvarzbacherová (biológia, geografia)

Ing. Jaroslav Zubák (fyzika)

Ing. Tatiana Kamzíková (nemecký jazyk)

Ing. Romana Baranová(slovenský jazyk, environmentálna výchova)

Mgr. František Takáč (náboženská výchova)

Mgr. Katarína Felejová (slovenský jazyk, anglický jazyk, občianska výchova)

vychovávateľka ŠKD:

Mgr. Svetlana Zelenčíková (vychovávateľstvo, pedagogika voľného času)

asistentka učiteľa :

Anna Károlyová

Lucia Bartošová

Ing. Táňa Pohorelcova

Miroslava Hrabovská

Michaela Parošová

sociálny pedagóg:

Mgr. Emília Vojtková

nepedagogickí zamestnanci:

Emília Molentová

Mária Ďurčová

Ing. Veronika Čupková

Martin Hanula

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP133133
DPP6161
Znížený úväzok110,550,5
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 1414
vychovávateľov 11
asistentov učiteľa 44
odborný zamestnanec 11
spolu 2020

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
4.BTSV2
5.AANJ3
 TSV2
 TCH1
 INF1
 ETV1
 MAT5
 DEJ1
6.AANJ3
 TSV2
 INF1
 DEJ2
 TCH1
 OBN1
 ETV1
7.ADEJ1
 ANJ3
 TSV2
 ETV1
 INF1
 CHE1
8.AMAT5
 ANJ3
 DEJ2
 VUM1
 TSV2
 INF1
 ETV1
 CHE1
9.AANJ3
 ETV0,5
 OBN0,5
 CHE2
 DEJ2
 TSV2
 VUM1
 INF1
 MAT5

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška111
2.kvalifikačná skúška1 
štúdium školského manažmentu2 
špecializačné inovačné štúdium11 
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické4 
vysokoškolské pedagogické10 
vysokoškolské nepedagogické4 

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. koloodmenyzodpovední učitelia
Slávik Slovenska311  Ľapinová, Malecká
Hviezdoslavov Kubín323  Hrabovská
Šaliansky Maťko271  Hrabovská
Pytagoriáda122  Jókaiová
Zber monočlánkov145   Baranová
Recyklohry145   Baranová
Cezpoľný beh Beňuš 3   Kamzíková
Jar Kláry Jarunkovej 6  2. miestoHrabovská
Olympiáda z biológie2111. miestoSchvarzbacherová
Matematický klokan19   Jókaiová

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Kultúrno-spoločenské aktivity:

- divadelné predstavenia vrámci využitia kultúrnych poukazov

- výstavka jesenných plodov v triedach a na chodbách

- výroba a výstava šarkanov

- záložka do knihy - celoslovenská akcia

- mesiac úcty k starším - príprava pozdravov a darčekov

- Medzinárodný deň školských knižníc - celoslovenská akcia

- Mikulášsky deň pre žiakov ZŠ a MŠ

- Vianočný koncert

- Rómske tance

- Vianočná výzdoba, výroba vianočných pozdravov

- Valentín - rozhlasová relácia, nástenky

- Karneval v škole

- Marec - mesiac knihy - návšteva školskej knižnice, výstavy kníh, Čitateľská superstar

- Deň Rómov - beseda, relácia, aktivity

- Jar Kláry Jarunkovej v Šumiaci

- Akadémia ku Dňu matiek

- školský výlet - Bojnice

- Čítajme si - čítanie rozprávok deťom v MŠ

- súťaž v anglickom jazyku v Heľpe - žiaci 4. ročníka

Aktivity v oblasti ENV

- celoročný zber monočlánkov, elektroodpadu

- separovaný zber - kontajnery na každom poschodí

- Deň Zeme, čistenie areálu školy

- Zapojenie sa do aktivít organizácie Stromu života

- zber papiera

- zber prvosienok

- Ekosúťaž v Polomke

- kŕmime vtáčiky

- Deň vody

Športové aktivity

- cezpoľný beh Polomka, Beňuš

- futbalový turnaj o Pohár ŽP

- Športom za zdravie - mesačné športové aktivity

- lyžiarsky výcvik

- výstup na Kráľovu hoľu

- futbalový turnaj "Proti drogám" - Telgárt

- Horehronská atletika Polomka

- výstup na Muránsky hrad

- Mladí záchranári - Osrblie

- Bezpečne na bicykli

- veselé sánkovanie

- súťaž v skákaní na švihadle

- tanečná telesná výchova

Aktivity v oblasti prevencie sociálno-patologických javov

- nástenky s protidrogovou tematikou

- Zdravá škola - nástenky

- Európsky týždeň boja proti drogám - výtvarná súťaž

- Pravda o drogách - beseda

- rozhlasové relácie k fajčeniu a k drogám

- zapojenie do celoslovenskej kampane Červené stužky

- zapojenie do celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle

- Deň úsmevu

-- besedy na triednických hodinách

- Svetový deň mlieka

- Ako sa nestratiť vo svete - beseda s pracovníčkou CPPPaP v Brezne Ivanou Šándorovou

- Na svete nie si sám - beseda

- Pomoc v núdzi

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

- Zdravá škola - zameraná na zdravú výživu, hygienu a prevenciu proti obezite.

B) Krátkodobé

Škola otvorená všetkým - celodenný výchovný systém - vrámci neho sme utvorili dve nové pracovné miesta - asistent učiteľa, sociálny pedagóg

Praxou k zamestnaniu - naša základná škola zamestnala vrámci tohto projektu jednu asistentku učiteľa

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 13. júna 2013

Druh inšpekcie: následná

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Škola má 11 kmeňových tried

1 špeciálna učebňa IKT - je tu umiestnených 20 počítačov s pripojením na internet. Učebňa je využívaná nielen vo výchovno-vzdelávacom procese, ale aj vrámci mimoškolských aktivít. Je prístupná aj verejnosti (vždy po dohovore s vedením školy).

Knižnica so softvérovým vybavením je na výbornej úrovni. Agenda je vedená cez softvér. Obohatená je knihami z projektov ako aj z vlastných finančných prostriedkov.

V školskom roku 2015/2016 bola zariadená chemicko-fyzikálna učebňa .

Multifunkčné ihriško - výborná pomoc pri výučbe telesnej výchovy v letných a zimných mesiacoch, pretože máme malú telocvičňu (vybudovanú z triedy).

V školskom roku 2016/2017 boli zrekonštruované školské dielne.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

Základná škola Šumiac je škola s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Obecný úrad Šumiac. Súčasťou prevádzky ZŠ Šumiac je aj školský klub detí.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Angličtina hrou8 Mgr. Katarína Felejová
Bioklub8 Mgr. Janka Schvarzbacherová
Čítame si v knižnici8 Mgr. Miroslava Hrabovská
Domov a práca 8 Ing. Romana Baranová
Hravá matematika7 Ing. Viera Pletková
Krúžok pohybových aktivít 9 Ing. Tatiana Kamzíková
Počítače hravo a zábavne16 Mgr. Renáta Jókaiová
Počítačový 1. stupeň15 Mgr. Monika Riapošová
Poznaj a chráň 10 Mgr. Anna Svoreňová
Praktické dievča 7 Mgr. Anna Svoreňová
Rozcivčme si rúčky a jazýček8 Mgr. Ľubomíra Pohančaníková
Spoločenské hry 15 Mgr. Janka Schvarzbacherová
Strom života10 Ing. Romana Baranová
Súčasný folklór8 Mgr. Renáta Jókaiová
Súčasný folklór I,7 Mgr. Renáta Jókaiová
Šikovníček7 Ing. Viera Pletková
ŠKD9 Mgr. Svetlana Zelenčíková
Športové hry12 Ing. Tatiana Kamzíková
Športovo-relaxačný I.8 Mgr. Miroslava Hrabovská
Športovo-relaxačný II.5 Mgr. Miroslava Hrabovská
Športovo-turistický13 Anna Károlyová
Tanečno-spevácky 9 Mgr. Alena Ľapinová
Tvorivé čítanie12 Mgr. Alena Ľapinová
Tvorivé spracovanie materiálu 0 Mgr. Gabriela Malecká
Varíme a pečieme10 Mgr. Monika Riapošová
Z každého rožku trošku 9 Mgr. Gabriela Malecká

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodičmi je výborná. Predsedníčkou RZ je Michaela Demová. Rodičovské združenie úzko spolupracuje s vedením školy, finančne prispievajú na akcie organizované školou. Väčšiu pomoc by sme očakávali zo strany rodičov žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Základná škola spolupracovala :

- Obecný úrad Šumiac

- Materská škola Śumiac

- Školská jedáleň

- Farský úrad Šumiac

- Občianske združenie Mons Regius

- Dobrovoľný hasičský zbor

- Polícia Pohorelská Maša

- Detský lekár MUDr. Lysina

- CPPPaP Brezno

- CŠPP Revúca

- VÚDPaP Bratislava

Významnú pomoc pociťujeme od sponzorov :

- Rodičovské združenie

- Obecný úrad Šumiac

- Obchod s palivom Brezno

- Potraviny Čupka

- Textil Miroslava Dundovičová

Záver

Vypracoval: Mgr. Miroslava Hrabovská

V Šumiaci, 10. septembra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Vyjadrenie rady školy

Rada školy odporúča zriaďovateľovi obce Šumiac schváliť / neschváliť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018.

Schválenie zriaďovateľom školy

Obec Šumiac schvaľuje / neschvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Šumiac
    Kráľovohoľská 413, 976 71 Šumiac
  • +421 x 486181315
    +421 911363626

Fotogaléria