Navigácia

PROJEKTY ŠKOLY

Podpora sociálnej inklúzie MRK - vzdelávanie pre všetkých

Podpora sociálnej inklúzie MRK - vzdelávanie pre všetkých

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

 

Trvanie projektu: 01.02.2010 - 31.01.2012

- projekt spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, z vlastných zdrojov  v celkovej výške 228 954,60 EUR - z toho vlastné zdroje 11 447,73 EUR

Cieľ projektu: Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov MRK  (marginalizovaných rómskych komunít) prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania.

Čiastkové ciele:

1. Analyzovať potreby a následne preškoliť pedagogických pracovníkov na zlepšenie práce s deťmi pochádzajúcimi z marginalizovaných rómskych komunít.

2. Pripraviť a vytvoriť pedagogickú dokumentáciu, učebné texty, učebné pomôcky.

3. Implementovať pedagogickú dokumentáciu do vzdelávacieho procesu s pomocou didaktickej techniky a didaktických pomôcok s cieľom vytvoriť podmienky pre úspešné pôsobenie detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómských komunít vo vzedlávacom procese.

4. Implementovať programy na uľahčenie prístupu a úspešné pôsobenie MRK vo vzdelávaní prostredníctvom e-learningového vzdelávania.

 

Pedagogickí zamestnanci  zapojení do projektu:

1.     Baranová Romana– slovenský jazyk a literatúra, prírodopis, manažér publicity

2.     Bošeľová Marta– projektový manažér

3.     Hrabovská Miroslava– slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka

4.     Kamzíková Tatiana– nemecký jazyk, telesná výchova

5.     Laurenčíková Renáta– matematika

6.     Ľapinová Alena– hudobná výchova

7.     Malecká Gabriela– pracovné vyučovanie

8.     Molentová Viera– manažér monitoringu

9.      Pohančaníková Ľubomíra – nultý ročník

        Riapošová Monika– technické práce

11.   Svoreňová Anna– slovenský jazyk

12.   Zubák Jaroslav– fyzika, technické práce

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Šumiac
    Kráľovohoľská 413, 976 71 Šumiac
  • +421 x 486181315
    +421 911363626

Fotogaléria