Navigácia

Partners


Streda 21. 10. 2020

 

 • Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že na základe usmernenia Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici bude pokračovať vyučovanie od zajtra 20. 10. 2020. ŠKD tento týždeň nebude v prevádzke.

 • Riaditeľka Základnej školy 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 oznamuje, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach a organizácii školského roku na ZŠ a v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. a podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 19.10.2020.

  Riaditeľské voľno je poskytnuté z prevádzkových dôvodov.

  Zároveň v uvedený deň nebude v prevádzke ani školský klub detí.

 • Riaditeľka Základnej školy 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 oznamuje, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach a organizácii školského roku na ZŠ a v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. a podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 05.10.2020.

  Riaditeľské voľno je poskytnuté z prevádzkových dôvodov – revízia vykurovacieho systému.

 • Riaditeľstvo ZŠ v Šumiaci oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/21 sa uskutoční dňa 2.9. t. j. v stredu o 9:00 v triedach ZŠ.

  Žiaci 1. ročníka sa zhromaždia pred hlavným vchodom do budovy školy. S nimi môžu ísť do školy aj rodičia.

  Upozorňujeme žiakov a rodičov, že pri vstupe do budovy je potrebné mať rúško a vykonať dezinfekciu rúk.

  Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu vydalo ministerstvo školstva pokyny pre všetky školy.

  Školská dochádzka je povinná pre všetkých žiakov.

 • Vážení rodičia, milí naši žiaci!

  Ministerstvo školstva otvára školy od 22.júna 2020 aj pre žiakov 6.–9. ročníka, ktorí nastúpia do školy na základe rozhodnutia zákonného zástupcu.

  Verím, že do školy prídete všetci, nielen preto, aby ste sa stretli so svojimi spolužiakmi a svojimi učiteľmi. Náplňou týchto dní budú práce v triede, spoločné stretnutie žiakov s triednou učiteľkou, či triednym učiteľom, utuženie vzťahov v kolektíve, vyzdvihnutie osobných vecí. Čas v škole využijeme aj na to, aby ste odovzdali učebnice a zároveň vrátili požičané knihy do školskej knižnice. Vyučovanie bude trvať od 8:00 do 11:30 hod.

 • Na základe Rozhodnutia ministra školstva o obnovení školského vyučovania zo dňa 22. 5. 2020, podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 Základná škola, 976 71 Šumiac (ďalej iba Základná škola Šumiac) vydala Dodatok k organizačnému poriadku školy s účinnosťou od 01. 06. 2020.

  https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-obnoveni-skolskeho-vyucovania-22-5-2020/

 • Vážení rodičia,

  na základe vyhlásenie MŠVVaŠ SR a opatrení ÚVZ SR z pondelka 18. mája 2020 bude od 01. júna 2020 otvorená pri dodržaní aktuálnych hygienicko-epidemiologických nariadení prevádzka našej základnej školy v 1. – 5. ročníku, prevádzka školského klubu detí, ktorá bude v prípade záujmu do 15.00 hod.

  Vaše dieťa môže znova navštevovať od tohto dňa školu. Pre zorganizovanie vyučovania je nevyhnutné, aby ste do 26. mája 2020 prejavili svoj záujem alebo nezáujem vyplnením záväznej prihlášky podľa pokynov triednych učiteliek a vedenia školy.

 • Milí rodičia a žiaci,

  Dôležité informácie týkajúce sa aktuálnej situácie v školstve nájdete na adrese:

  https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia

  Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania:

  • zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,
  • sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
  • akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

  Bližšie Usmernenia pre jednotlivé typy škôl nájdete v Usmerneniach:

 • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Šumiac
  Kráľovohoľská 413, 976 71 Šumiac
 • +421 x 486181315
  +421 911363626

Fotogaléria