Navigácia

 • VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE MIESTA RIADITEĽKY ZŠ

   

  OBEC ŠUMIAC

   

  v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

   

  v y h l a s u j e

   

  výberové konanie na obsadenie miesta

  riaditeľ/ka Základnej školy 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413

   

  Predpokladaný termín nástupu do funkcie: 04.02.2019

   

  Požadované predpoklady:

  • odborné a kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti požadované pre učiteľa základnej školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
  • vykonanie 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo získanie jej náhrady),
  • ku dňu uskutočnenia výberového konania mať najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

   

  Iné kritériá a požiadavky:

  • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
  • znalosť legislatívy pre oblasť školstva, ktorá súvisí s predmetom činnosti základnej školy s právnou subjektivitou,
  • znalosť práce s počítačom (Word, Excel, PowerPoint, internet, email a i.),
  • ukončené funkčné vzdelávanie je vítané.

   

  Zoznam požadovaných dokladov:

  1. Písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní.
  2. Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o splnení kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek.
  3. Overená kópia dokladu o vykonaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo získaní jej náhrady).
  4. Potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti.
  5. Návrh koncepcie rozvoja základnej školy.
  6. Profesijný životopis.
  7. Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa/ky základnej školy nie staršie ako 1 mesiac.
  8. Doklad o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka len v prípade, ak požadované vzdelanie bolo získané v inom jazyku ako v štátnom jazyku.
  9. Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  10. Výpis z registra trestov.

   

  Termín a miesto podania žiadostí:

   

  Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo osobne do 23. 01. 2019 do 10 hodiny.

   

  Na adresu: Obec Šumiac

                     Jegorovova 414

                     976 71 Šumiac

   

  Zalepenú obálku je potrebné označiť v ľavom hornom rohu: „NEOTVÁRAŤ –výberové konanie ZŠ Šumiac

   

  Poznámka: Na účel preukázania bezúhonnosti v zmysle  §3 ods. 6  zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úspešný uchádzač pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu poskytne zamestnávateľovi výpis z registra trestov.

   

  Termín, čas a miesto výberového konania oznámi výberová komisia uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady a kritériá najmenej 7 dní pred jeho konaním.

   

   

  Šumiac, 8. 1. 2019                                                                PhDr. Jarmila Gordanová, starostka obce Šumiac

   

 • ZBER ŠÍPOK

  ZBER ŠÍPOK

   

  Uplynulý rok bol zaujímavý množstvom aktivít, ktoré sme na našej škole realizovali. Medzi ne napríklad patrí aj zber šípok, ktorý vyhlásili Lesy SR. Spolu sme nazbierali 44,33 kg, za čo Lesy SR žiakov odmenili rôznymi cenami. Ďakujeme Lesom SR a už sa tešíme na ďalší zber šípok.

    

 • HOREHRONSKÁ GRUNTOVAČKA

  HOREHRONSKÁ GRUNTOVAČKA

   

  Jeseň práve ukončeného roka 2018 patrila krásnej výzve – akcii s názvom Horehronská gruntovačka. Programom tejto výzvy bolo čistenie chodníkov. Keďže sme škola spod Kráľovej hole, bolo to pre nás jasné. Žiaci 8. ročníka sa spolu s pani učiteľkou vybrali vyčistiť azda najvyhľadávanejší turistický chodník – náučný chodník smerujúci k vysielaču na Kráľovej holi. Prečo? Pretože nám záleží na prostredí, v ktorom žijeme a vážime si nádhernú prírodu vôkol nás. Odmenou za našu prácu bola aj zmienka o aktivite školy na oficiálnej stránke Horehronia.

   

   

   

 • MIKULÁŠ

  MIKULÁŠ

   

  Ráno ešte pred svitaním prebudí sa dedina, mesiac bledne za oblakmi, žiara hviezd už zhasína.
  Tma pomaly v izbe redne, deti hľadia do okien…..
  Koľko túžob, zvedavosti skrýva v sebe tento deň?
  Po anjeloch ani stopa: vrátili sa do nebies, len páperia plné dvory, sťa by z cukru celý les.
  V oblokoch, hľa, mnoho darov, radosť na to pozerať.
  Radujú sa dobré deti, raduje sa otec, mať.
  Na svätého Mikuláša v nebi býva veľký ruch. anjelici všetkým deťom robia účty zo zásluh.

   

   

   

 • ČERVENÉ STUŽKY

  ČERVENÉ STUŽKY

   

  1. decembra si svet pripomenul Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka. Počas tohto dňa sa rozdávajú symbolické červené stužky, ktorými ľudia vyjadrujú svoju spolupatričnosť s ľuďmi žijúcimi s vírusom HIV alebo ochorením AIDS. V tento deň sa už od roku 1988 aktivisti na celom svete snažia rôznymi podujatiami zvýšiť povedomie o nebezpečenstve prenosu nevyliečiteľnej choroby a možnostiach prevencie.

   

 • ATLANTIS LEVICE

  ATLANTIS LEVICE

   

  Zážitky z objavovania, smiech a dobrá nálada, spoločne prežitý voľný čas. To všetko a ešte viac nás čakalo v zábavnom centre ATLANTIS Levice. V tomto centre je možné spoznať rôzne vynálezy, hračky či zaujímavosti. Je tu množstvo tematických okruhov, z ktorých si vyberie snáď každý - Vesmír, Titanic, Dinosaury, Tajomstvo faraóna, Technické vynálezy, Ľudské telo a mnoho ďalších.

    

 • PRVÁ POMOC

  PRVÁ POMOC

   

  O tom nás prišli presvedčiť záchranárky, ktoré nám vysvetlili a aj názorne ukázali, ako treba poskytnúť prvú pomoc pri zlomeninách, zástave srdca, šoku či popáleninách.

   

   

   

   

  .

   

   

   

   

 • ŠARKANIÁDA

  ŠARKANIÁDA

  Mesiac november je neodmysliteľne spätý so šarkanmi. Keďže nám tento mesiac doprial krásne, jesenné hoci zubaté teplo,  žiaci prvého stupňa to využili a vybrali sa púšťať šarkanov. Niektorí žiaci si šarkany priniesli z domu a niektorým pomohli pani učiteľky vytvoriť si vlastné šarkany. Krásne poobedie plné zábavy.

 • PROJEKT - HOVORME O JEDLE

  PROJEKT - HOVORME O JEDLE

   

  „Nežijeme preto, aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili.“

   

  Cieľom projektu je podporovať  detí a mládež vo vzdelávaní  o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia. Vynikajúci projekt  s množstvom informácií, aktivít, diskusií a spolupráce. Tak teda hovorme o jedle.

 • MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

  MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

   

  Medzinárodný deň školských knižníc bol prvýkrát vyhlásený v roku 1999. Odvtedy sa každoročne uskutočňuje  štvrtý októbrový pondelok. Tohto roku bola vyhlásená  téma „100 rokov vzniku Československého štátu“. Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu.

   

 • OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

  OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

   

  Babička ma naučila variť si čaj s medom.
  Opravovať čo kde treba, to zas robím s dedom.
  Moji starkí šikovní sú a všeličo vedia.
  Aj keď dačo vyparatím, našim nepovedia.
  Sú to verní kamaráti, často u nich bývam.
  Raz im všetko s láskou vrátim,
  v  srdiečku ich skrývam.

   

 • ZÁLOŽKA SPÁJA ŠKOLY

  ZÁLOŽKA SPÁJA ŠKOLY

   

  Každoročne sa zapájame do akcie Záložka spája školy. Vyhlasuje ju Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc. Tento ročník bol 9. ročníkom a jeho téma znela Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice. Žiaci vytvorili množstvo nádherných záložiek, ktoré dokazujú, že ani ich fantázia nepozná hranice.

 • STROM ŽIVOTA

  STROM ŽIVOTA

  O tom, že sa na našej škole nenudíme, je dôkaz akcie z ďalšieho krúžku - Strom života. Vedúca krúžku, pani učiteľka Baranová, zobrala svojich žiakov do  nádherných, majestátnych Tatier. Spojili príjemné s užitočným a spoznávali krásy prírody. Vybrali sa po turistických chodníkoch, všímali si okolitú faunu a flóru a v neposlednom rade prispeli pohybom k zdraviu. Zastavili sa aj na Štrbskom plese, kde im pani učiteľka vysvetlila vznik tatranských plies.

   

    

 • "POLOMSKÉ OČKO"

  "POLOMSKÉ OČKO"

  O tom, že sa dá prepojiť zdravie, pohyb, kreativita a krúžková činnosť, sa presvedčili  žiaci počas jedného pekného jesenného dňa. Pani učiteľky im pripravili krásny program, ktorý začal výstupom na Polomskú výhľadňu. Všetci žiaci prejavili obrovskú odvahu, keď sa nebáli vystúpiť až na vrchol veže. Počas dňa pod vežou žiaci plnili rôzne zábavné úlohy a keď poriadne vyhladli, spolu s pani učiteľkami si posadali okolo ohniska a opekali si špekáčiky

 • ZBER ŠÍPOK

  ZBER ŠÍPOK

   

  Lesy Slovenskej republiky vyhlásili v tomto školskom roku ďalší ročník projektu Zber šípok. Zapojili sa aj naši žiaci a spoločne sa nám podarilo nazbierať 44,33 kg. Vyhodnotili sme aj jednotlivé triedy. Najviac šípok nazbierali žiaci 8. A – 13,1 kg. Druhé miesto patrí 5. A – 9,27 kg a tretie miesto si vyzbierali žiaci 1. A – 6,03 kg.
  Všetkým žiakom, ktorí sa do zberu zapojili, ďakujeme.

   

 • VÝSTUP NA KRÁĽOVU HOĽU

  VÝSTUP NA KRÁĽOVU HOĽU

   

  Každoročnou tradíciou našej školy je výstup na Kráľovu hoľu. Ráno pred školou bolo plné nadšenia, elánu a odhodlania vyjsť na vrchol našej krásnej, majestátnej Kráľovej hole. Každý, kto už tu bol vie, že cesta je síce náročná, ale o to krajšia. Vedia to aj naši žiaci a aj napriek tomu sa rok čo rok vydávajú na tento nádherný výstup s prekrásnym výhľadom. Počasie nám prialo, bolo krásne, slniečko svietilo a dodávalo energiu do každého kroku.

   

   

   

   

   

   

   

 • BIELA PASTELKA

  BIELA PASTELKA

   

  Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá vďaka pomoci ľudí, zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Naša škola sa tiež zapojila do tejto zbierky a nielen svojim záujmom ale aj finančnými prostriedkami prispela na dobrú vec. Ďakujeme.

   

   

   

 • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

  ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

  Dňom 3. 9. 2018 sa začal pre žiakov a aj pre nás učiteľov nový školský rok. Žiakov privítali pred školou pán starosta so slávnostným prejavom a pani riaditeľka, ktorá žiakov srdečne privítala a predniesla krásny príhovor. V ňom privítala pedagógov, žiakov a hlavne žiakov 1. ročníka, ktorí prvýkrát zasadli do školských lavíc. Všetkým pani riaditeľka popriala veľa šťastia a úspechov počas celého školského roka.

 • VRCHNÁKY Z PET FLIAŠ

  Naša škola sa v školskom roku 2017/2018 zapojila do veľmi dobrej akcie. Zbierali sme vrchnáky z PET fliaš, aby sme tým pomohli inému človeku. Podarilo sa nám nazbierať pár vriec vrchnáčikov. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa do zberu zapojili. Vrchnáky budú odoslané do Rádia Regina, odkiaľ ich následne odovzdajú Peťovi z Ladomerskej Viesky. Dúfame, že mu pomôžu v jeho ďalšej liečbe.

 • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

  Základná škola 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 oznamuje, že od 30. 8. 2018, prijme učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie. Uchádzač musí spĺňať podmienky v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. -, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe v odbore učiteľstvo akademických alebo všeobecnovzdelávacích predmetov - fyzika v kombinácii s predmetmi technika, informatika, telesná výchova. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0911363626 alebo mailom skolasumiac@gmail.com 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Šumiac
  Kráľovohoľská 413, 976 71 Šumiac
 • +421 x 486181315
  +421 911363626

Fotogaléria