Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CZM
Dejepis DEJ
Detský svet v umení DSI
Domov a práca DAC
Environmentálna výchova ENV
Etická výchova EV
Finančná gramotnosť FNG
Fyzika F
Geografia GEO
Hudobná výchova HV
Hudobno-pohybová výchova HPD
Chémia CH
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika M
Mladý informatik MLI
Mladý záchranár MLZ
Náboženská výchova NV
Nemecký jazyk NJ
Občianska náuka ON
Občianska výchova OV
Poznaj a chráň PJH
Pracovná výchova PV
Pracovné vyučovanie PVC
Praktické hospodárenie PRH
Praktiká z biológie PZB
Praktiká z geografie PZG
Prírodopis P
Prírodoveda P
Prvouka Pr
Remeselné práce RMP
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGM
Rozvíjanie komunikačných schopností RVK
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Sp
Svet práce SVP
Technická výchova Tchv
Technika TCH
Telesná a športová výchova TaŠV
Telesná výchova TEV
Tvorivá dramatika TDA
Vecné učenie VUC
Virtuálny svet VTS
Vlastiveda Vl
Výchova umením VUM
Výpočtová technika VT
Výtvarná výchova VV
Výtvarná výchova a rozvíjanie grafomotorických zručností VVRGZ
Zábavná angličtina ZBA
Zemepis Z
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZMR

© aScAgenda 2019.0.1129 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Šumiac
    Kráľovohoľská 413, 976 71 Šumiac
  • +421 x 486181315
    +421 911363626

Fotogaléria